Gmina Łączna
 

Lokalna Grupa Działania obejmująca obszar 7 gmin województwa świętokrzyskiego: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock przybrała prawną formę stowarzyszenia – lokalnej grupy działania i nazwę: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Podmiot ten został wpisany do rejestru organizacji społecznych Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach w dniu 10 marca 2006 r. pod nr 0000252759.

Gmina Łączna przystąpiła do Stowarzyszenia w 2006 roku.

Dokumentem strategicznym LGD jest Lokalna Strategia Rozwoju LGD – Wokół Łysej Góry na lata 2009-2015, zawiera ona następujące elementy:

 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR,
 2. Definicja obszaru objętego LSR,
 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR,
 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz przedsięwzięć,
 5. Określenie misji LGD,
 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru LSR,
 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych przedsięwzięć,
 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć,
 9. Procedura wyboru projektów przez LGD w ramach działania 413 oraz przyjęte kryteria,
 10.  Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji,
 11.  Opis procesu przygotowania LSR,
 12.  Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
 13.  Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej z opisem,
 14.  Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR,
 15.  Wskazanie planowanych działań i przedsięwzięć,
 16.  Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich,
 17.  Załączniki.

Organami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków LGD,
 • Zarząd LGD,
 • Rada LGD,
 • Komisja Rewizyjna.

Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2007-2013 otrzymała status instytucji grantodawczej, oznacza to, że może ogłaszać i przeprowadzać nabory wniosków w ramach poszczególnych działań:

- Odnowa i rozwój wsi,

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Małe projekty.

Dokładne informacje o Stowarzyszeniu „LGD – Wokół Łysej Góry” można znaleźć również na stronie internetowej www.wokollysejgory.pl

14-03-2016

IV Kiermasz Wielkanocy

Stowarzyszenie „LGD – Wokół Łysej Góry” oraz KGW „Łącznianie” 13 marca 2016 roku zorganizowali w ZS w Łącznej IV Kiermasz Wielkanocy.


Więcej
11-03-2016

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne projektu "Twoja Firma"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" wraz z VISION CONSULTING SP. Z O.O. - realizatorem projektu „Twoja firma” - zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno - rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 marca.


Więcej
05-03-2016

Zaproszenie do udziału w IV Kiermaszu Wielkanocnym

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Łącznianie” serdecznie zapraszają do udziału w IV Kiermaszu Wielkanocnym.


Więcej
05-03-2016

SYSTEM INFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, przypomina, że od lipca 2012 roku działa System Informowania Mieszkańców terenu LGD Wokół Łysej Góry.


Więcej
06-12-2015

III PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeniowych.


Więcej
20-11-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

W związku z kolejnym etapem prac Stowarzyszenia, pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do proponowanych zapisów.


Więcej

Strona numer: 12 3 4